ഞാന്‍


ഞാന്‍ റോളി സൈമണ്‍ .കുടുക്കമോള്‍ എന്ന പേരില്‍ എഴുതുകയും വരക്കുകയും ചെയുന്നു .ഇപ്പോള്‍ ജീവന്‍ ടി .വിയില്‍. പുതിയ ഒന്നും പോസ്റ്റ്‌ ചെയാന്‍ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇങനെ ചെയണ്ടിവന്നത് .