സബര്‍മതി ദൂരെയാണ് ....ഇനിയെന്നും .


നമുക്ക്‌ നൂല്കാം സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഒരു പരുപരുത്ത പഞ്ഞി നൂല്‍

മഴ നനയുന്ന വീട്

എന്‍റെ ആദ്യ കവിത സമാഹാരമാണിത് .നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തെ അറിയാനും വാങ്ങാനും ഈ വീലാസം ഉപയോഗിക്കുക

  • സോഫിയ ബുക്സ് കാലിക്കറ്റ്‌, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 04952373077