പേരില്ലാകവിത

മരം കൊത്തിയോട്
നമ്മുക്ക്  അസൂയ തോന്നും
നമ്മൾ എത്ര മോഹിപ്പിച്ചിട്ടും
പൂക്കാത്ത ആ മരത്തെ
കൊക്കരുമി
കൊത്തി പറിച്ച് 
ഇങ്ങനെ
പ്രണയിക്കുന്നത് കണ്ട്