''കളകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്...
നിങ്ങൾ വിളകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ''എന്ന് എല്ലാവരും പറയും.
എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. 
കളയേയും വിളയേയും കുറിച്ച് ഞാൻ മനസിലാക്കിയത് പറയാം.
നെല്ല് വിളയുന്ന പാടത്ത് ഗോതമ്പ് കളയാണ്.
ഗോതമ്പ് കതിരിടുന്നിടത്ത് നെല്ല് കളയാണ്.
നെല്ലും ഗോതമ്പും ഭക്ഷണത്തിന് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോൾ...
കളയും വിളയും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ..
എല്ലാം വിളകൾ... വിളഞ്ഞവിത്തുകൾ