കൊതിചുണ്ട്

ആകാശം
മണ്ണിെന്‍റമാറിടം

മണ്ണ്
ആകാശത്തിെന്‍റ വേര്

മുലയൂട്ടാന്‍
ആകാശത്തിനും
കൊതികൊണ്ട്
ചുണ്ട്നുണയാന്‍
മണ്ണിനുംഅറിയാം

മഴയുണ്ടാകുന്നത്
ഇങ്ങനെയാണ്

അല്ലാതെ
കടല്‍വെളളം
ബാഷ്പീകരണം
മേഘങ്ങളുടെതമ്മില്‍തല്ല്...
എല്ലാംവെറുതെ