പേരില്ലാകവിത

മരം കൊത്തിയോട്
നമ്മുക്ക്  അസൂയ തോന്നും
നമ്മൾ എത്ര മോഹിപ്പിച്ചിട്ടും
പൂക്കാത്ത ആ മരത്തെ
കൊക്കരുമി
കൊത്തി പറിച്ച് 
ഇങ്ങനെ
പ്രണയിക്കുന്നത് കണ്ട്
കര്‍ക്കിടകo:- (കവിത)

മഴവെള്ളം 

തലയില്‍ കെട്ടിക്കിടന്നാണത്രേ 
മുടികളെല്ലാം കറുത്തത്.

കെട്ടിക്കിടന്ന വെള്ളം 

കണ്ണിലൂടെ ഊര്‍ന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണത്രേ
മുടികള്‍ വെളുക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നത്