എന്റെ ഒരു കവിത
ചരിത്രം:-
എന്തു പറയണം 
ആദ്യമെന്നോർത്ത്
മടിച്ചും മുറിച്ചും പറഞ്ഞ്
മറിച്ചും മാറ്റിയും പറഞ്ഞ്
മറന്നെന്നപോലെ
എല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞ്
സർ,
ഞാനിങ്ങനെയാണ്
ഒരു വിക്കനായത്
ജന്മനാൽ എനിക്കൊരു
പന്തിക്കേടും ഇല്ലായിരുന്നു .

1 comment: