ജോതിക്ഷകുറിപ്പുകള്‍

.സ്ത്രി
ചിരിച്ചു ചിലക്കും ചിത.

.അമ്മ,
കടഞ്ഞും
നിണം പൊടിഞ്ഞും
ആശകള്‍ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ
മുലകള്‍ ഉള്ളവള്‍.


No comments:

Post a Comment