മദ്യം ഉപയോഗിക്കരുത് .....പ്ലീസ്

2 comments:

  1. മദ്യത്തെ ഇങ്ങിനെ ആക്ഷേപിക്കരുത്...അതിലും എത്രയോ
    അപകടം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് മതമടക്കം...

    ReplyDelete