സബര്‍മതി ദൂരെയാണ് ....ഇനിയെന്നും .


നമുക്ക്‌ നൂല്കാം സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഒരു പരുപരുത്ത പഞ്ഞി നൂല്‍

No comments:

Post a Comment